หลักการเขียนวิจัยบทที่ 1 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ “บทนำ” นั่นเอง

หลักการเขียนวิจัยบทที่ 1 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของ “บทนำ” นั่นเอง

รายละเอียดเนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย …

1.)วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย

ผู้เขียนจะต้องเขียนเหตุผลของปัญหาวิจัยในมุมกว้างก่อนแล้วค่อยนำไปสู่จุดที่ทำวิจัยสโคปให้แคบลง โดยปกติจะมีในส่วนของปัญหา ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง และวิธีในการทำวิจีย

2.)กรอบแนวคิด

คือแนวคิด หลักการ หรือปรัชญา ที่อ้างอิงจากหนังสือ ตำรา หรือเอกสารต่าง ๆ โดยไม่ใช่การคัดลอกงานวิจัยคนอื่น แต่ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้

3.)จุดมุ่งหมายในการทำวิจัย

เขียนให้กระชับและชัดเจน จัดลำดับตามผลการวิจัยที่จะเสนอในบทที่ 4 โดยไม่ควรนำชื่อหัวข้อวิจัยมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย เพราะจะต้องมีรายละเอียดที่เยอะกว่า

4.)ความสำคัญ

ประโยชน์ของการทำวิจัยควรเป็นสิ่งที่ควรคิดมาก่อนทำวิจัยแล้ว ข้อความจะต้องเป็นจริง และควรมีไม่เกิน 3 ข้อ

5.)สมมติฐาน

จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และต้องทำการทดสอบสมมติฐานด้วย เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงไปยังประชากร

6.)ขอบเขตการวิจัย

6.1 ประชากร : ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใคร อยูที่ไหน

6.2 กลุ่มตัวอย่าง : พิมพ์ล้อประชากรแล้วระบุเพียง เลือกหรือสุ่มโดยวิธีใด

6.3 ตัวแปร : ถ้ามีสมมุติฐานจึงจะมีตัวแปร

7. นิยามศัพทเฉพาะ

นิยามศัพท์เฉพาะจะตรงกับคําว่า Definition คือการนิยามคําที่มีความสําคัญ (Key Words) ของการวิจัย และคําที่มีความสําคัญของการวิจัยที่ใช้สําหรับการวิจัยครั้งนี้เท่านั้น ไม่ควรคัดลอกมาจากเอกสาร หรือตํารา และไม่จําเป็นต้องมีการอ้างอิง เว้นแต่ใช้ขอความตรงกับเอกสารตํารา

สรุปแล้วการเขียนบทนี้เป็นส่วนของภาพรวมการทำวิจัย โดยที่ผู้อ่านจะได้ทราบรายละเอียดของเรื่อง ประโยชน์การศึกษา วิธีดำเนินงาน เป็นอย่างไรนั่นเอง ในส่วนของบทต่อ ๆ ไปเพื่อน ๆ สามารถรอติดตามอ่านได้ที่รีเสิร์ซเชอร์ได้เลยค่ะ 🙂 

————————————

📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

✨สอบถามข้อมูลทำวิจัย และจองคอร์สเรียน ติดต่อ:

.

📲Line: @ResearcherTH 

หรือกดลิงค์ shorturl.asia/pqG9V

.

🌐Website: https://researcherthailand.co.th/

.

📲Tel: 096-789-9662 หรือ 064-914-1562

.

🎥Youtube: www.youtube.com/@researcherthailand

.

🎥Tiktok: @ResercherThailand

.

#วิจัย #งานวิจัย  #วิทยานิพนธ์ #วิจัยจบ #เล่มจบ #สอนทำวิจัย #รับสอนทำวิจัย #เรียนทำวิจัย #คอร์สสอนทำวิจัย #คอร์สติวออนไลน์ #คอร์สตัวต่อตัว #ปริญญาโท #วิจัยตัวร้าย 𝑣𝑖𝑎 𝑒𝑑𝑢.𝑚𝑠𝑢.𝑎𝑐.𝑡𝘩

You might also enjoy

ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?
ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?

1️⃣ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 2️⃣ทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 3️⃣ช่วยวางแผนการดำเนินงานและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 4️⃣ทำให้ทราบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5️⃣ช่วยกระตุ้นการตั้งข้อสังเกต ความมีเหตุผล

โครงร่างวิจัยคืออะไร?
โครงร่างวิจัยคืออะไร ?

โครงร่างวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ที่ได้อ่านโครงร่างจะสามารถทราบขั้นตอนและรายละเอียดของเล่มวิจัย รวมถึงใช้โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติการทำวิจัย โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าวิจัยเล่มดังกล่าวเป็นวิจัยที่มีระเบียบวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ เป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการอนุมัติ โดยจะประกอบไปด้วย 1.)

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️

เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมจากภาพรวมของหลายมิติ ผู้ทำวิจัยต้องลงไปศึกษาและสังเกต กลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดในทุกด้านแบบเจาะลึก ใช้วิธีสังเกตแบบการมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิงเหตุผลไม่ใช่ทางตัวเลข ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย