รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ผลโปรแกรม spss

researcherthailand

รับทำวิจัย รับทำวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ผลโปรแกรม spss
ลักษณะงานที่รับทำ
1.รับทํางานวิจัยทุกประเภท วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือวิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม SPSS

 1. รับทำวิจัยเพื่อปรับตำแหน่งงาน ผลงาน หรือเพื่อปรับขั้นเงินเดือน
 2. รับงานเขียนแผนงาน เสนอโครงเรื่อง (Research proposal)รับทำงานวิจัยอิสระ (Independent study or IS) รับทำรายงาน (Report & Assignment) รับคีย์ข้อมูล (Raw data) รับลงข้อมูล (Data collection) เชิงปริมาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) หรือเชิงคุณภาพโดยทำบทสัมภาษณ์เพื่อข้อมูลเชิงลึก (in-depth interview)
 3. สามารถรับงานทั้งโครงการ ตลอดเล่ม หรือเพียงบางส่วน บางบทได้ คิดราคาตามปริมาณงาน
 4. รับวิเคราะห์สถิติ ค่าเฉลี่ย,.S.D. ,t-test , Paired t-test,F-test , ไคว์สแคว , factor , correlation ,regressions ANOVA, MANOVA การหาค่าความเชื่อมั่น reliability วิเคราะห์ Nonparametrics (สถิติไม่อิงพารามิเตอร์) ทุกประเภท เช่น Run-test, Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal Wallis เป็นต้น
  สาขาที่รับทำวิจัย
  1.สายการแพทย์ การพยาบาล สาธารณสุข
  2.สายวิทยาศาสตร์ งานวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยสถิติต่าง ๆ
 5. สายสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สรุปความ
  ประสบการณ์ทำงาน
  ผู้สอนมีประสบการณ์การทำงานทั้งงานราชการ และเอกชน งานสายการแพทย์ รวมถึงปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร ที่ปรึกษาบริษัทอีกหลายแห่ง
  การติดต่อ

You might also enjoy

ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?
ทำไมเราถึงต้องทำเล่มวิจัยจบ🤔?

1️⃣ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 2️⃣ทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 3️⃣ช่วยวางแผนการดำเนินงานและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 4️⃣ทำให้ทราบข้อเท็จจริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 5️⃣ช่วยกระตุ้นการตั้งข้อสังเกต ความมีเหตุผล

โครงร่างวิจัยคืออะไร?
โครงร่างวิจัยคืออะไร ?

โครงร่างวิจัย คือ สิ่งที่ผู้ที่ได้อ่านโครงร่างจะสามารถทราบขั้นตอนและรายละเอียดของเล่มวิจัย รวมถึงใช้โครงร่างวิจัยเพื่อเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุมัติการทำวิจัย โดยจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้พิจารณาอนุมัติเชื่อว่าวิจัยเล่มดังกล่าวเป็นวิจัยที่มีระเบียบวิจัยที่ดี มีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ เป็นประโยชน์ และสมควรได้รับการอนุมัติ โดยจะประกอบไปด้วย 1.)

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)✏️

เป็นวิธีค้นหาความจริงจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความเป็นจริง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์กับสภาพแวดล้อมจากภาพรวมของหลายมิติ ผู้ทำวิจัยต้องลงไปศึกษาและสังเกต กลุ่มหรือบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดในทุกด้านแบบเจาะลึก ใช้วิธีสังเกตแบบการมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์ เก็บรวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเชิงเหตุผลไม่ใช่ทางตัวเลข ———————————— 📖รีเสิร์ซเชอร์ เพื่อนคู่คิดงานวิจัย💡

Tag : การทำ is จ้างทำ is จ้างทำวิจัย จ้างทำวิทยานิพนธ์ จ้างทํางานวิจัย จ้างทําวิจัย ป.ตรี ราคา จ้างทําวิจัยราคา จ้างทําวิจัยราคาประหยัด จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่ จ้างทําวิทยานิพนธ์ จ้างทําวิทยานิพนธ์ราคา จ้างวิจัย ทําวิทยานิพนธ์ ทำงานวิจัย ทำงานวิทยานิพนธ์ บริการรับทำวิจัย รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ รับจ้างทำ is รับจ้างทํางานวิจัย ราคาถูก รับจ้างทํารายงาน รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ รับจ้างทําวิทยานิพนธ์ ราคาถูก รับจ้างเขียนรายงาน รับทำ is รับทำ powerpoint รับทำ spss รับทำ thesis รับทำดุษฎีนิพนธ์ รับทำวิจัย รับทำวิจัยราคาถูก รับทำวิทยานิพนธ์ รับทำสารนิพนธ์ รับทำแบบสอบถาม รับทำโปรเจคจบ รับทํา thesis รับทํางานวิจัย รับทําปริญญานิพนธ์ รับทํารายงาน รับทําวิจัย ป.ตรี รับทําวิทยานิพนธ์ รับทําวิทยานิพนธ์ ป.โท รับทําวิทยานิพนธ์ ราคา รับทําวิทยานิพนธ์ราคาเท่าไหร่ รับทํา สารนิพนธ์ รับแปลงานวิจัย ราคารับทำวิทยานิพนธ์ วิจัย