รับสอนสถิติ

            ทางเรามีบริการติววิจัย ติวโปรแกรม SPSS เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าเอง ซึ่งการบริการของเราจะมีการติวตัวต่อ และติวเป็นกลุ่มซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียนให้แก่เราได้ การเรียนการสอนนั้นจะเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถทำงานวิจัยได้เองเมื่อเรียนจบ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ มากด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพ

 • รับติวงานวิจัย ติวการใช้โปรแกรม SPSS ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับติว สอนตัวต่อตัว เข้าใจกว่า หรือ สอนเป็นกลุ่ม ถูกกว่าตามความต้องการของลูกค้า
 • ติวนอกสถานที่ หรือในบริษัท
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฟรี
 • รับติววิจัย ราคาเป็นกันเอง
 • หลังจากติวเสร็จ ลูกค้าสามารถเริ่มทำงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS ได้ด้วยตัวเอง
 • สอนโดยผู้มีประสบการณ์และชำนาญการ

ขอบเขตการให้บริการ 

 • ติววิจัย ติวSPSS แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเรียนด้วยอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีคุณภาพ
 • รับสอนงานวิจัยประเภทต่าง ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม แก่นักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ และบุคคลทั่วไป

บริการวิเคราะห์สถิติ

            บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติพื้นฐานและขั้นสูง อาทิเช่น SPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS  ให้คำปรึกษาสำหรับงานวิจัย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงจากสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 

รับวิเคราะห์โปรแกรม SPSS / SAS / STATA / R

 • วิเคราะห์สถิติ ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) cและร้อยละ (Percentage)
 • ทดสอบสมมุติฐานค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าซี (Z-test) และการทดสอบค่าที (T-test)
 • การวิเคราะความแปรปรวน F-Test (ANOVA)
 • ทดสอบสถิติแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (Parametric and nonparametric statistics)
 • การทดสอบไคร์สแควร์ (Chi-Square)
 • ทดสอบความเป็นอิสระ (Test  of  independent)
 • การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation)
 • การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Sample Regression Analysis)
 • ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้

รับวิเคราะห์โปรแกรม LISREL /AMOS / EQS

 • การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM)
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
 • การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multi-Group Analysis)
 • การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis : PA)
 • เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น (Hierarchical linear model: HLM)
 • วิเคราะห์โมเดล ความสัมพันธ์เชิงสาเหตพหุระดับ (Multi-level causal model)

ขอบเขตการให้บริการ 

 • รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติSPSS/ SAS / STATA / R และ LISREL / AMOS / EQS
 • รับจ้างทำงบการเงินโดยทีมงานที่มากประสบการณ์
 • รับทำ SPSS ตามความต้องการของลูกค้าโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทุกประเภท ตรงตามความต้องการของลูกค้า

ติดต่อเรา

ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)

Dr. Thitima Chaimongkol (Dr.Puu)

บริษัท รีเสิร์ซเชอร์ จำกัด

89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 202

ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร : 09-3807-9091, 09-6140-4854

Line ID : @Researcherth

Facebook : ResearcherThailand.co.th

Scroll to top